Výzvy

V současné době není otevřena žádná výzva.


výzva Květen 2017

Výsledky rozhodnutí správní rady o projektech podaných do Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 1. – 31. května 2017:

Do výzvy bylo celkem podáno 18 žádostí, všechny v řádném termínu. Šest žádostí muselo být z posuzování vyloučeno, neboť nesplnily formální náležitosti. Z 12 žádostí, které byly správní radou posouzeny, byl udělen nadační příspěvek čtyřem projektům v celkové výši 5,3 mil. Kč. Jedná se o:

  • Jab Harry met Sejal (pracovní název projektu byl The Ring/Prsten), celovečerní hraný film, Indie, režie: Imtiaz Ali, nadační příspěvek 2 000 000 Kč,
  • The Death and Life of John F. Donovan, celovečerní hraný film, Kanada, režie: Xavier Dolan, nadační příspěvek 1 000 000 Kč,
  • Tout le monde debout/Prostě vstaň, celovečerní hraný film, Francie, režie: Franck Dubosc, nadační příspěvek 2 000 000 Kč,
  • Ein Sommer in Prag, televizní film, Německo, režie: Karola Meeder, nadační příspěvek 300 000 Kč.

Další informace k podpořeným projektům


Kompletní seznam podaných žádostí a výsledky


Při posuzování jednotlivých projektů byla jako hlavní kritéria uplatněna především míra a význam ztvárnění Prahy v díle a marketingový potenciál takového ztvárnění v kombinaci s rozsahem zahraniční distribuce a distribučním potenciálem samotného díla. Při uplatnění těchto kritérií na podporu dosáhla taková díla, která měla v zahraničí již zajištěnu širší distribuci (přičemž z pohledu propagace Prahy a posílení marketingového obrazu Prahy v zahraničí se jako významnější jevily západoevropské, severoamerické a asijské země oproti např. slovenskému trhu a zároveň jako důležitější široká distribuce v kině, televizi nebo na internetu oproti příslibům festivalové účasti nebo distribuci v artových kinech) a zároveň samo dílo reprezentovalo Prahu tak, že bylo zřejmé, že se jedná o hlavní město Prahu, a navíc způsobem, který jednoduše umožňuje vystavit marketingovou akci s potenciálem oslovit větší počet lidí. Nedílnou součástí posuzování projektu byla také role producenta, jeho předchozí zkušenosti s podobným snímkem, a schopnost dosáhnout na širokou zahraniční distribuci, jakožto i zkušenosti a kredit režiséra díla a kredit a popularita herců.

U děl, která na podporu nedosáhla, hrál roli nízký potenciál pro účely podpory cestovního ruchu i obecného marketingu Prahy (ať už vzhledem k neurčitému nebo marginálnímu ztvárnění Prahy v díle, tématu díla nebo příliš úzkému ukotvení v českých reáliích bez přesahu k všeobecné srozumitelnosti v zahraničí, ale i vzhledem k nejasným zárukám pro využití vizuálních nebo textových částí v propagačních materiálech či na sociálních sítích města), malý rozsah zahraniční distribuce, anebo nejasná či dosud nezajištěná distribuce v cílových zemích.

Vzhledem k podmínkám stanoveným zakládací listinou (50 % nadačního příspěvku je vypláceno do 15 dnů po podpisu smlouvy) a vzhledem k faktu, že se jednalo o první výzvu nadačního fondu a jak na straně žadatelů, tak na straně nadačního fondu chybějí zkušenosti s podobným typem podpory, byla správní rada při svém rozhodování velice opatrná a nadační příspěvky udělila jen projektům, které jsou dokončeny či krátce před dokončením a míra pochyb o dokončení díla a široké zahraniční distribuci je velice nízká.

Z výše uvedených důvodů tak byly v první výzvě podpořeny v Praze natáčené zahraniční snímky, které dobře propojí prezentaci Prahy v díle (Praha hraje pro příběh díla významnou roli, Prahu lze v díle dobře identifikovat, existuje potenciál pro přímočaré marketingové využití) a zahraniční potenciál jejich distribuce (zajištěná široká distribuce v Indii, USA, Kanadě, francouzsky nebo německy mluvících zemích) a mají za sebou etablované a pro dané trhy známé a populární tvůrce. U českých koprodukcí bohužel nebylo naplněno vždy minimálně jedno ze základních kritérií – chybí široká distribuce v  zahraničí (případně distribuce je artová, prozatím v jednání nebo zajištěna pouze v zemích s nízkým potenciálem pro marketing Prahy) anebo zobrazení Prahy v díle je neuchopitelné či s nízkým případně sporným marketingovým potenciálem (např. není zřejmé, že se jedná o hlavní město, prezentuje nejasná a neurčitá místa, Praha hraje v díle marginální roli např. ve dvou scénách, dílo má příliš úzkou cílovou skupinu apod.).


DOKUMENTY A FORMULÁŘE VÝZVY KVĚTEN 2017

Znění výzvy
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k veřejné podpoře